ReadyPlanet.com
dot
dot
ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร
dot
bulletจัดซื้อจัดจ้าง
dot
บริการอิเล็กทรอนิกส์
dot
dot
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
dot


คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมศุลกากร
พันธมิตรศุลกากร
กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม 1332
สายด่วนบริการศุลกากร 1164
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ


ศภ.2 จับกุมกระเทียมลักลอบนำเข้า

     ศภ.2 จับกุมกระเทียมลักลอบนำเข้า

   
     ตามพันธกิจกรมศุลกากร ที่มุ่งเน้นให้จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรม
     และโปร่งใส เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากรเพื่อปกป้องสังคม นายสมชัย สัจจพงษ์
     อธิบดีกรมศุลกากร    มีนโยบายให้เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำ
     เข้าสินค้าตามแนวชายแดน    นายวิศาล   วุฒิศักดิ์ศิลป์      ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทาง
     ศุลกกากร นายภาสวิชญ์ แสงอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ได้สั่งการให้ฝ่าย
     สืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร ศภ.2      วางแผนสกัดกั้นและปราบปรามการ
     ลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร   โดยในวันที่ 18 สิงหาคม 2553    สามารถจับกุมกระเทียมลักลอบ
     หนีศุลกากรที่มีกำเนิดจากต่างประเทศ บรรทุกรถยนต์บริเวณตลาดนัด ถนนท่าเรือ อำเภอเมือง
     จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 150 กระสอบ น้ำหนักประมาณ 3,000 กิโลกรัม และบริเวณตลาดสด
     เทศบาลเมืองยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร   จำนวน 150 กระสอบ   น้ำหนัก
     ประมาณ 3,000 กิโลกรัม จึงได้นำของกลางส่งด่านฯ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
 
     
       

 
ข่าวสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563)
ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 กรมศุลกากร เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารคลังสินค้าของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 กรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์เพื่อทดแทนรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ เพื่อทดแทนรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ เพื่อทดแทนรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 3 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ เพื่อทดแทนรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 3 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ เพื่อทดแทนรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 3 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ เพื่อทดแทนรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 3 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ เพื่อทดแทนรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 3 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว article
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 (ครั้งที่ 3) article
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 (ครั้งที่ 2) article
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 (ครั้งที่ 2) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วรอบบริเวณสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 article
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วรอบบริเวณสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วรอบบริเวณสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 article
ยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ฯ จำนวน 1 คัน ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2.pdf article
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 article
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ article
ด่านศุลกากรช่องเม็ก กรมศุลกากร หนุนเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งจัด “ตลาดประชารัฐศุลกากร เพื่อชุมชน”
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมดา่นศุลกากรมุกดาหาร (หลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศและเอกสารประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมด่านศุลกากรมุกดาหาร (หลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมด่านศุลกากรมุกดาหาร (หลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมด่านศุลกากรมุกดาหาร (หลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) article
ศภ.2 ประชุมนายด่านฯ ในสังกัด ครั้งที่ 3/2562
อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารด่านฯ หนองคาย
อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานในพิธีทำลายของกลาง ณ ด่านศุลกากรมุกดาหาร
อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านฯ ในสังกัด ศภ.2
ประชุมนายด่านฯ ในสังกัด ศภ.2 ครั้งที่ 1/2562
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ในตำแหน่งเลขานุการ ชั้น 1
ผอ.ศภ.2 พร้อมคณะ หารือข้อราชการกับรองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี
ทปษ.วิจักษณ์ ตรวจราชการด่านฯ ในสังกัด ศภ.2
Big Cleaning Day RCB II
รองฯ อวยชัย ตรวจเยี่ยม ศภ.2
คนดีศรีหน่วยงาน (นางอรวรรณ บุญสร้าง)
อธิบดีลงพื้นที่เพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์
ผอ.ศภ.2 ประชุมนายด่านฯ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของ ศภ.2 ครั้งที่ 4/2561
ศภ.2 ทำบุญเลี้ยงพระเพลเพื่อความเป็นสิริมงคล
ประกาศ ศภ.2 เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ประกาศ ศภ.2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ ดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 ค้น และรถยนต์ตรวจการณ์(ดีเซล) แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน (25.10.15.03) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ศภ.2 เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ประกาศ ศภ.2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ศภ.2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ ดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 ค้น และรถยนต์ตรวจการณ์(ดีเซล) แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ศภ.2 ลงนามถวายลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประกาศ ศภ.2 เรื่อง สอบราคาซื้อเพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
ประกาศ ศภ.2 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมอาคารที่ทำการด่านฯ หนองคาย(เดิม) เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน ศภ.2
ประกาศ ศภ.2 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมอาคารที่ทำการด่านฯ หนองคาย (เดิม) เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน ศภ.2
ประกาศ ศภ.2 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศ ศภ.2 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประชุมนายด่านฯ ในสังกัด ศภ.2
ผอ.ศภ.2ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันชาติ สปป.ลาว
ผอ.ศภ.2 พบปะและหารือข้อราชการกับหัวหน้าพาสีประจำเขต 5 สปป.ลาว
ประชุมนายด่านฯ ในสังกัด ศภ.2
ผอ.ศภ.2 เข้าแสดงความยินดีกับ ผู้ว่าฯ หนองคาย คนใหม่
ยินดีต้อนรับ ผอ.ศภ.2
อธิบดีตรวจเยี่ยมด่านฯ ในสังกัด ศภ.2
ศภ.2 ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศของปลัดกระทรวงการคลัง
ทปษ. มอบนโยบายด่านฯ ในสังกัด ศภ.2
ศภ.2 ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายกฤษฎา อุทยานิน)
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ศภ.2 เข้าร่วมประชุม ณ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี
ศภ.2 ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ( KM Team)
ผอ.ศภ.2 ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรในสังกัด
ผอ.ศภ.2 พร้อมเจ้าหน้าที่ ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นศิริมงคล article
ศภ.2 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลก
ประชุมนายด่านฯ ในสังกัด ศภ.2 ณ ด่านฯ ช่องเม็ก
กิจกรรมวันสงกรานต์
หัวหน้าพาสีประจำเขต 5 สปป.ลาว มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีต่อ ผอ.ศภ.2
ศภ.2 มอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านหนองเตียน
ศภ.2 ร่วมงานพระราชพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช
Thailand 2020 ก้าวใหม่ เชื่อมไทยสู่โลก @ จังหวัดหนองคาย
อธิบดีกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยม ศภ.2
กีฬามิตรภาพระหว่างศุลกากรไทยกับ พาสี สปป.ลาว ครั้งที่ 8
ผอ.ศภ.2 เปิดการอบรมวิธีการตรวจสอบสินค้าปลอมและสินค้าเลียนแบบ
ผอ.ศภ.2 พร้อมคณะ คบจ.หนองคาย ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายประสิทธิ์ สืบชนะ)
ผอ.ศภ.2 เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา วันปิยะมหาราช
ประชุมนายด่านฯ ในพื้นที่ ศภ.2 ครั้งที่ 6/2555
กิจกรรม CSR ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย
ผอ.ศภ.2 เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 ส.ค. 2555
ประชุมนายด่านฯ ในพื้นที่ ศภ.2 ครั้งที่ 5/2555
ควันหลง...วันสงกรานต์ 13 เม.ย. 2555
ผอ.ศภ.2 เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ประชุมนายด่านฯ ในพื้นที่ ศภ.2
ทำบุญเลี้ยงพระเพล ณ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ผอ.ศภ.2 เข้าร่วมพิธีวางวานพุ่มถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศภ.2 เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
ศภ.2 ร่วมกับ ด่านฯ นครพนม จับกุมสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ศภ.2 จัดสัมมนาการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS
ศภ.2 จับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร
พิธีเปิดอาคารที่ทำการด่านฯ เขมราฐ
ผอ.ศภ.2 เข้าร่วมประชุมผู้ประกอบการด่านฯ นครพนม
ผอ.ศภ.2 แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 35 ปี ของการสถาปนารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือวันชาติลาว
ศภ.2 ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเนินพะเนาวนาราม จ.หนองคาย
เจ้าหน้าที่ในสังกัด ศภ.2 ร่วมต้อนรับ ผอ.ศภ.2
อธิบดีพร้อมคณะผู้บริหารตรวจราชการด่านฯ ช่องจอม
ศภ.2 เข้าร่วมในรัฐพิธีฌาปนกิจศพผู้บริหารระดับสูงของกรมพาสี สปป.ลาว
ศภ.2 จัดพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ศภ.2 ร่วมกับด่านฯ มุกดาหาร จับกุมผู้กระทำผิดฐานสำแดงเท็จ
ทปษ.นรินทร์ มอบนโยบายด่านฯ ในสังกัด ศภ.2สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทร. 042-411715 โทรสาร 042-411337