ReadyPlanet.com
dot
dot
ความรู้เกี่ยวกับศุลกากร
dot
bulletจัดซื้อจัดจ้าง
dot
บริการอิเล็กทรอนิกส์
dot
dot
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
dot


คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมศุลกากร
พันธมิตรศุลกากร
กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม 1332
สายด่วนบริการศุลกากร 1164
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ


ศภ.2 ร่วมกับด่านฯ มุกดาหาร จับกุมผู้กระทำผิดฐานสำแดงเท็จ

 

      
                         ามพันธกิจกรมศุลกากร   ที่มุ่งเน้นให้จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส เพิ่ม
       ประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากรเพื่อปกป้องสังคม นายสมชัย สัจจพงษ์   อธิบดีกรมศุลกากร   มีนโยบายให้
       เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามสินค้าลักลอบหลีกเลี่ยงอากร ของต้องห้ามต้องกำกัด และสินค้าละเมิด
       ทรัพย์สินทางปัญญา   นายวิศาล   วุฒิศักดิ์ศิลป์    ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกกากร   นายภาสวิชญ์
       แสงอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร
       ศภ.2 สามารถจับกุมการกระทำผิดได้ดังนี้
                         วันที่ 19 สิงหาคม 2553   เจ้าหน้าที่ศุลกากร ฝปป. สคศ. ศภ.2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมุกดาหาร    
        จับกุมรายบริษัท อาร์ทูที ดับบลิว อิมปอร์ตแอนด์เอ๊กซ์ปอร์ต จำกัด    ตามใบขนสินค้าขาเข้าเลขที่ A019-05308-
        04151 สำแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอากร โดยของกลางเป็นเสื้อผ้าสตรีสำเร็จรูป มีกำเนิดจากต่างประเทศ มูลค่า
        ประมาณ 500,000 บาท
 
   
 
 
 
 
                          วันที่ 21 สิงหาคม 2553  เจ้าหน้าที่ศุลกากร ฝปป. สคศ. ศภ.2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรมุกดาหาร 
          จับกุมราย หจก. สุขสมบูรณ์ เทรดดิ้ง ตามใบขนเลขที่ A018-05308-09699   ตรวจพบของเกินจากที่สำแดงเป็น
          USE NOSE CUT    จำนวน  6  รายการ  และตรวจพบเป็นรถยนต์นั่งเก่าใช้แล้ว  ยี่ห้อ  BMW  รุ่น 328i   จำนวน
          1 UNIT   ซึ่งของดังกล่าวต้องขออนุญาตฯก่อนการนำเข้า  ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 85) พ.ศ.2534
                        กรณีเป็นความผิดฐานสำแดงปริมาณอันเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากรอันเป็นเหตุให้ค่าภาษีอากรขาด
         และนำของต้องกำกัดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาต   อันเป็นความผิดตามมาตรา 99,27 แห่ง พ.ร.บ.
         ศุลกากร พ.ศ. 2469  ประกอบมาตรา 16,17  แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482  และประกาศกระทรวง
         พาณิชย์ (ฉบับที่ 85) พ.ศ. 2534   เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้ยึดของกลางส่งด่านฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปข่าวสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563)
ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 กรมศุลกากร เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารคลังสินค้าของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 กรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์เพื่อทดแทนรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ เพื่อทดแทนรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ เพื่อทดแทนรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 3 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ เพื่อทดแทนรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 3 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ เพื่อทดแทนรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 3 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ เพื่อทดแทนรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 3 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ เพื่อทดแทนรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 3 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว article
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 (ครั้งที่ 3) article
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 (ครั้งที่ 2) article
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 (ครั้งที่ 2) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วรอบบริเวณสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 article
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วรอบบริเวณสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วรอบบริเวณสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 article
ยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ฯ จำนวน 1 คัน ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2.pdf article
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 article
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ article
ด่านศุลกากรช่องเม็ก กรมศุลกากร หนุนเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งจัด “ตลาดประชารัฐศุลกากร เพื่อชุมชน”
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมดา่นศุลกากรมุกดาหาร (หลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ประกาศและเอกสารประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมด่านศุลกากรมุกดาหาร (หลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมด่านศุลกากรมุกดาหาร (หลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) article
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมด่านศุลกากรมุกดาหาร (หลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) article
ศภ.2 ประชุมนายด่านฯ ในสังกัด ครั้งที่ 3/2562
อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารด่านฯ หนองคาย
อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานในพิธีทำลายของกลาง ณ ด่านศุลกากรมุกดาหาร
อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านฯ ในสังกัด ศภ.2
ประชุมนายด่านฯ ในสังกัด ศภ.2 ครั้งที่ 1/2562
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ในตำแหน่งเลขานุการ ชั้น 1
ผอ.ศภ.2 พร้อมคณะ หารือข้อราชการกับรองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี
ทปษ.วิจักษณ์ ตรวจราชการด่านฯ ในสังกัด ศภ.2
Big Cleaning Day RCB II
รองฯ อวยชัย ตรวจเยี่ยม ศภ.2
คนดีศรีหน่วยงาน (นางอรวรรณ บุญสร้าง)
อธิบดีลงพื้นที่เพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์
ผอ.ศภ.2 ประชุมนายด่านฯ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของ ศภ.2 ครั้งที่ 4/2561
ศภ.2 ทำบุญเลี้ยงพระเพลเพื่อความเป็นสิริมงคล
ประกาศ ศภ.2 เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ประกาศ ศภ.2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ ดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 ค้น และรถยนต์ตรวจการณ์(ดีเซล) แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน (25.10.15.03) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ศภ.2 เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ประกาศ ศภ.2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ศภ.2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ ดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 ค้น และรถยนต์ตรวจการณ์(ดีเซล) แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ศภ.2 ลงนามถวายลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประกาศ ศภ.2 เรื่อง สอบราคาซื้อเพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
ประกาศ ศภ.2 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมอาคารที่ทำการด่านฯ หนองคาย(เดิม) เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน ศภ.2
ประกาศ ศภ.2 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมอาคารที่ทำการด่านฯ หนองคาย (เดิม) เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน ศภ.2
ประกาศ ศภ.2 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศ ศภ.2 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประชุมนายด่านฯ ในสังกัด ศภ.2
ผอ.ศภ.2ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันชาติ สปป.ลาว
ผอ.ศภ.2 พบปะและหารือข้อราชการกับหัวหน้าพาสีประจำเขต 5 สปป.ลาว
ประชุมนายด่านฯ ในสังกัด ศภ.2
ผอ.ศภ.2 เข้าแสดงความยินดีกับ ผู้ว่าฯ หนองคาย คนใหม่
ยินดีต้อนรับ ผอ.ศภ.2
อธิบดีตรวจเยี่ยมด่านฯ ในสังกัด ศภ.2
ศภ.2 ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศของปลัดกระทรวงการคลัง
ทปษ. มอบนโยบายด่านฯ ในสังกัด ศภ.2
ศภ.2 ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายกฤษฎา อุทยานิน)
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ศภ.2 เข้าร่วมประชุม ณ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี
ศภ.2 ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ( KM Team)
ผอ.ศภ.2 ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรในสังกัด
ผอ.ศภ.2 พร้อมเจ้าหน้าที่ ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นศิริมงคล article
ศภ.2 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลก
ประชุมนายด่านฯ ในสังกัด ศภ.2 ณ ด่านฯ ช่องเม็ก
กิจกรรมวันสงกรานต์
หัวหน้าพาสีประจำเขต 5 สปป.ลาว มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีต่อ ผอ.ศภ.2
ศภ.2 มอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านหนองเตียน
ศภ.2 ร่วมงานพระราชพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช
Thailand 2020 ก้าวใหม่ เชื่อมไทยสู่โลก @ จังหวัดหนองคาย
อธิบดีกรมศุลกากร ตรวจเยี่ยม ศภ.2
กีฬามิตรภาพระหว่างศุลกากรไทยกับ พาสี สปป.ลาว ครั้งที่ 8
ผอ.ศภ.2 เปิดการอบรมวิธีการตรวจสอบสินค้าปลอมและสินค้าเลียนแบบ
ผอ.ศภ.2 พร้อมคณะ คบจ.หนองคาย ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายประสิทธิ์ สืบชนะ)
ผอ.ศภ.2 เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา วันปิยะมหาราช
ประชุมนายด่านฯ ในพื้นที่ ศภ.2 ครั้งที่ 6/2555
กิจกรรม CSR ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย
ผอ.ศภ.2 เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 ส.ค. 2555
ประชุมนายด่านฯ ในพื้นที่ ศภ.2 ครั้งที่ 5/2555
ควันหลง...วันสงกรานต์ 13 เม.ย. 2555
ผอ.ศภ.2 เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ประชุมนายด่านฯ ในพื้นที่ ศภ.2
ทำบุญเลี้ยงพระเพล ณ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ผอ.ศภ.2 เข้าร่วมพิธีวางวานพุ่มถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศภ.2 เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
ศภ.2 ร่วมกับ ด่านฯ นครพนม จับกุมสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ศภ.2 จัดสัมมนาการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS
ศภ.2 จับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากร
พิธีเปิดอาคารที่ทำการด่านฯ เขมราฐ
ผอ.ศภ.2 เข้าร่วมประชุมผู้ประกอบการด่านฯ นครพนม
ผอ.ศภ.2 แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 35 ปี ของการสถาปนารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือวันชาติลาว
ศภ.2 ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเนินพะเนาวนาราม จ.หนองคาย
เจ้าหน้าที่ในสังกัด ศภ.2 ร่วมต้อนรับ ผอ.ศภ.2
ศภ.2 จับกุมกระเทียมลักลอบนำเข้า
อธิบดีพร้อมคณะผู้บริหารตรวจราชการด่านฯ ช่องจอม
ศภ.2 เข้าร่วมในรัฐพิธีฌาปนกิจศพผู้บริหารระดับสูงของกรมพาสี สปป.ลาว
ศภ.2 จัดพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ทปษ.นรินทร์ มอบนโยบายด่านฯ ในสังกัด ศภ.2สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โทร. 042-411715 โทรสาร 042-411337